سید احسان مهدوی متولد ۱۳۶۵

کارشناس ادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد تهران
مسئول اسبق آموزش فوناک سوییس در تهران
توزیع کننده انواع سمعک به کلینیک های شنوایی سراسر کشور
گذراندن دوره های متعدد علمی آموزشی فیتینگ و تجویز سمعک در کشورهای پیشرفته جهان از جمله:

استرالیا(آذر ۹۴)

سوئیس(آبان ۹۵)

دانمارک(اردیبهشت۹۶)

آلمان(آبان ۹۶)

افتخارات و گواهینامه ها